+420 731 476 698
+420 731 476 638

info@echolab.cz

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti echoLab, s.r.o., se sídlem Hybešova 140/14, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801, identifikační číslo: 04999932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256396 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2. Kupujícím je buď spotřebitel (dále jen „spotřebitel“ nebo „kupující-spotřebitel“), nebo podnikatel (dále jen „podnikatel“ nebo „kupující-podnikatel“).

1.3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.4. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každá osoba, která s v rámci vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele s prodávajícím uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná Kupující uvedením IČ prohlašuje, že s prodávajícím jedná jako podnikatel. 

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.8. Obchodní podmínky jsou přístupné na internetových stránkách www.echolab.cz.

 

2. Internetový obchod

2.1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.echolab.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu neoprávněným osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího (event. při nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení třetích osob).

 

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace zboží v katalogu nebo jiných nabídkových materiálech prodávajícího včetně prezentace zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně katalogového čísla zboží a uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou po přidání do nákupního košíku uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informaci o výši manipulačního poplatku a způsobu jeho účtování dle čl. 5.2. obchodních podmínek a také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží dle čl. 5.2.  obchodních podmínek. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.3. Objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu. Pro objednání zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje informace o kupujícím, objednávaném zboží (katalog. číslo, popis produktu, počet kusů), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a závaznosti těchto obchodních podmínek (dále společně jen jako „e-objednávka“).

4.4. E-objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy (neodvolatelnou nabídkou). Odesláním e-objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

4.5. Před odesláním e-objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. E-objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v e-objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení e-objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v e-objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 Toto potvrzení není akceptací nabídky ve smyslu čl. 3.7. obchodních podmínek, prodávající tímto pouze potvrzuje, že e-objednávku kupujícího obdržel.

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru e-objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení e-objednávky.

4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím e-objednávky. Přijetí e-objednávky zašle prodávající kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího. 

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.9. Prodávající přijímá objednávky od kupujícího i prostřednictvím elektronické pošty a písemné formy (Česká pošta apod.) na adresy uvedené na webové stránce (dále jen „objednávka“).

4.10. Objednávka musí obsahovat řádnou identifikaci kupujícího (obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, adresa sídla, místa podnikání, IČO, DIČ), jednoznačné určení zboží zpravidla odkazem na příslušné katalogové číslo zboží, množství objednávaného zboží, způsob dopravy, jméno a kontaktní údaje osoby oprávněné k převzetí zboží, přesné místo dodání.

 

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

5.1.2. platbou předem bezhotovostně na účet prodávajícího č. 667315/5500 (dále jen „účet prodávajícího");

5.1.3. bezhotovostně převodem dle faktury se splatností 14 dní na účet prodávajícího;

5.1.4. jiným způsobem specifikovaným v kupní smlouvě.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Při podlimitní objednávce v hodnotě do 1000,- Kč bez DPH bude kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši 80,- Kč včetně DPH. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přepravou, manipulací a balením zboží. Při dodávkách rozměrného či těžkého zboží nebo při dodávkách zboží vyžadující speciální režim přepravy budou účtovány náklady spojené s dodáním zboží dle dohody prodávajícího s kupujícím. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.4. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li uvedeno jinak.

5.5. V případě bezhotovostní platby na základě faktury vystavené prodávajícím, splatné do 14 dnů ode dne vystavení, je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

5.6. Při nedodržení lhůty splatnosti faktury je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do jejího úplného zaplacení.

5.7. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně sjednáno jinak.

5.8. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. ???

5.9. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky proti pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to pouze v případě e-objednávky. Přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Náklady spojené s navrácením zboží se rozumí i další náklady prodávajícího spojené s navrácením zboží kupujícím.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Dodací lhůta je odvislá od dostupnosti zboží na skladě, druhu zboží, případně dodací lhůtě dodavatelů prodávajícího. Dodací lhůta u neskladových položek je zpravidla 1-8 týdnů. V případě delší dodací lhůty bude kupující o termínu dodávky informován. Kupující bere na vědomí, že termín dodání zboží je pouze orientační.

7.2. Prodávající je oprávněn dodat zboží ve více samostatných dodávkách, kupní cena se hradí za každou z těchto dodávek samostatně.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží.  Zásilky, jejichž obal je zjevně narušen poškozením zásilky, nemusí kupující zásilku převzít od přepravce a sepíše reklamační protokol přímo s přepravcem. Následně obratem informuje o této skutečnosti prodávajícího. Kupující je povinen provést fyzickou kontrolu dodaného zboží a porovnat s údaji na dodacím listu. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce, je kupující povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel. K reklamaci se doporučuje použít formulář společnosti echoLab, s.r.o., jehož vyplněním jsou poskytnuty všechny potřebné údaje pro vyřízení reklamace. Postup při vyřizování reklamace se řídí zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

8. Práva spotřebitele z vadného plnění a ze záruky

8.1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího-spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a  vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že z boží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. 

8.5. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít zavazuje se prodávající, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka). Není-li stanoveno jinak, použijí se pro práva ze záruky a jejich uplatnění ustanovení o uplatnění práv z vadného plnění.

8.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem nebo vyplývá-li to z povahy zboží a dále za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou a neodborným nebo nešetrným zacházením.

8.7. Prodávající neodpovídá za vhodnost vybraného zboží k požadovaným účelům, nebyl-li účel výslovně uveden v kupní smlouvě. 

8.8. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 8.2. obchodních podmínek, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

8.9. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, u složitějších případů do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

8.10. Je-li reklamace oprávněná, náleží spotřebiteli i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva, uplatní-li nárok na náhradu těchto nákladů v zákonné lhůtě.

8.11. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. nebo poštou na adresu prodávajícího, s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany kupujícího za vyřízení reklamace. 

8.12. Postup při vyřizování reklamace se řídí zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. V případě, že spotřebitel vrací z jeho strany chybně objednané zboží, je prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 500,- Kč (včetně daně z přidané hodnoty), kterým se pokryjí náklady prodávajícího na manipulaci se zbožím (vyzvednutí a převzetí zboží, kontrola, naskladnění). Prodávající neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku neprovozuschopnosti výrobku. Prodávající neodpovídá za újmu vzniklou uplatněním nároku ze strany třetí osoby. Spotřebitel s tímto omezením náhrady újmy výslovně souhlasí.

8.13. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., internetová adresa: adr.coi.cz. 

 

 

9. Práva podnikatele z vadného plnění a ze záruky

9.1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, přičemž řádně oznámené vady, za něž je prodávající odpovědný, budou odstraněny způsobem, který prodávající uzná za vhodný a účelný a to zejm. dodáním nového zboží bez vad, odstraněním vady opravou nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny. Ustanovení § 2106 až § 2107 občanského zákoníku se nepoužije.

9.2. Při převzetí zboží je kupující povinen provést kontrolu dodaného zboží a porovnat s údaji na dodacím listu nebo faktuře. Jestliže při kontrole zjistí vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. U zboží dopraveného prodávajícím přímo na místě při předávání dodávky. U poštovních zásilek a zboží dopraveného zásilkovou službou nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Pokud tak kupující neučiní, právo na odstranění vad zaniká. Kupující není oprávněn odmítnout přijetí dodávky ani její část z důvodu chybějícího zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zboží.  

9.3. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou a neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím jakož i užíváním zboží v rozporu s obecně známými zásadami.

9.4. Prodávající neodpovídá za vhodnost vybraného zboží k požadovaným účelům, nebyl-li účel výslovně uveden v kupní smlouvě.

9.5. Poskytuje-li prodávající záruku za jakost k některým druhům zboží, zavazuje se, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční podmínky mohou být uvedeny v záručním listě. Záruční doba může být uvedena na dodacím listu nebo obalu zboží. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

9.6. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. nebo poštou na adresu prodávajícího, s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany kupujícího za vyřízení reklamace. 

9.7. Kupující je povinen reklamované zboží předat dekontaminované a vyčištěné, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím původní balení. Reklamované zboží musí provázet prohlášení o dekontaminaci, které je k vyžádání u prodávajícího. S reklamovaným zbožím je vždy nutno předat doklad o zakoupení zboží. Místem reklamace je sídlo prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

9.8. O výsledku reklamace je kupující informován nejpozději do 2 týdnů od převzetí zboží k vyřízení reklamace, v případě nutnosti posouzení vad zboží výrobcem obvykle do 4 týdnů.

9.9. V případě, že je reklamace oprávněná, je prodávající povinen dle své volby vadné zboží vyměnit nebo opravit.

9.10. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená vada nebo půjde o závadu nespadající do záruky) je kupující povinen uhradit náklady vynaložené na přepravu a prohlídku, případně opravu reklamovaného zboží. V případě, že kupující vrací z jeho strany chybně objednané zboží, je prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 500,- Kč (včetně daně z přidané hodnoty), kterým se pokryjí náklady prodávajícího na manipulaci se zbožím (vyzvednutí a převzetí zboží, kontrola, naskladnění).

9.11. Záruka se nevztahuje na vady popsané v čl. 9.4 těchto obchodních podmínek.

9.12. Záruční doba počíná běžet od odevzdání věci kupujícímu. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné reklamace do doby, kdy byl kupující povinen reklamované zboží převzít.

9.13. Záruční podmínky jsou pro prodávajícího závazné pouze v případě, že kupující není v prodlení se zaplacením kupní ceny.

9.14. Odpovědnost prodávajícího za újmu prokazatelně způsobenou dodaným zbožím je omezena do výše částky rovnající se uhrazené kupní ceně za toto zboží. Kupující s tímto omezením náhrady újmy výslovně souhlasí.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: firma, název nebo jméno a příjmení, adresa sídla, místa podnikání nebo bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a osob zajištující plnění práv kupujícího z vad zboží, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Použitím webového rozhraní obchodu souhlasí kupující s ukládáním souborů cookies na zařízení použité k přístupu k tomuto rozhraní. 

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. V případě sporů vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek je dána místní příslušnost obecného soudu podle sídla prodávajícího. 

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

12.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Se stížností se lze obrátit i na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná kupujícímu na jeho písemnou žádost. 

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Hybešova 140/14, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801. Adresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: +420 731 476 638.

12.6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2017 a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější obchodní podmínky prodávajícího.